• 0

    Bài 1 : Ví dụ

    第1課 : たとえる (中級から学ぶ) ★Từ Mới 例える:ví dụ 役に立つ:có lợi, có ích 口に出す:nói ra, thốt ra また:và(thường dùng để chuyển […]