Казино вулкан 91427

Trang Đầu Diễn đàn CHIA SẺ KINH NGHIỆM Казино вулкан 91427

Chủ đề này bao gồm 0 phản hồi, có 1 voice, và đã được cập nhật lần cuối cùng cách đây khoảng  milphyre1975 3 tháng trước.

 • Người viết
  Bài viết
 • #8609

  milphyre1975
  Thành viên

  # Windows image file caches
  Thumbs.db
  ehthumbs.db

  # Folder config file
  Desktop.ini

  # Recycle Bin used on file shares
  $RECYCLE.BIN/

  # Windows Installer files
  *.cab
  *.msi
  *.msm
  *.msp

  # Windows shortcuts
  *.lnk

  # =========================
  # Operating System Files
  # =========================

  # OSX
  # =========================

  .DS_Store
  .AppleDouble
  .LSOverride

  # Thumbnails
  ._*

  # Files that might appear on external disk
  .Spotlight-V100
  .Trashes

  # Directories potentially created on remote AFP share
  .AppleDB
  .AppleDesktop
  Network Trash Folder
  Temporary Items
  .apdisk
  91427

Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.