Kanji N2 – Bài 5_2

Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa
MAO  もう/け
羊毛 DƯƠNG MAO ようもう Len, lông cừu
MAO Lông, tóc
毛皮 MAO BÌ けがわ Da lông thú
MỊCH いと
MỊCH いと Chỉ, chuỗi hệ thống
毛糸 MAO MỊCH けいと Sợi len, len
はだ
はだ Da, bề mặt
肌着 CƠ TRƯỚC はだき Quần áo lót
NHU じゅう/やわ・らかい
柔軟(な) NHU NAN じゅうなん Mềm dẻo, linh hoạt
柔道 NHU ĐẠO じゅうどう Môn Judo
柔らかい NHU やわらかい Mềm mại, dịu dàng
HƯƠNG かお・り/かお・る/こう
香り HƯƠNG かおり Mùi hương
香水 HƯƠNG THỦY こうすい Nước hoa
無香料 VÔ HƯƠNG LIỆU むこうりょう Không mùi
香辛料 HƯƠNG TÂN LIỆU こうしんりょう Gia vị, hương liệu, chất tạo mùi
NHUYỄN なん/やわ・らかい
軟弱(な) NHUYỄN NHƯỢC なんじゃく Yếu đuối, ủy mị
柔軟体操 NHU NHUYỄN THỂ THAO じゅうなんたいそう Bài tập khởi động, tập mềm dẻo
軟らかい NHUYỄN やわらかい Nhão, mềm
DUNG よう/と・ける/と・かす
溶岩 DUNG NHAM ようがん Dung nham
溶ける DUNG とける Chảy, tan (tự động từ)
溶かす DUNG とかす Làm chảy, làm tan (tha động từ)
TRẠC たく
洗濯 TIỂN TRẠC せんたく Giặt giũ
洗濯機 TIỂN TRẠC CƠ せんたくき máy giặt
TIẾP せつ
直接 TRỰC TIẾP ちょくせつ Trực tiếp
間接 GIAN TIẾP かんせつ Gián tiếp
面接 DIỆN TIẾP めんせつ Phỏng vấn
接近 TIẾP CẬN きんせつ Sự tiếp cận
ĐỒ ぬ・る
塗る ĐỒ ぬる Sơn, quét, phết
TỰ しょ
一緒 NHẤT TỰ いっしょ Cùng nhau, cùng
どろ
どろ Bùn
泥棒 NÊ BỔNG どろぼう Ăn trộm
HOÀNG き/おう
卵黄 NOÃN HOÀNG らんおう Lòng đỏ trứng
(卵の)黄身 HOÀNG THÂN きみ Lòng đỏ trứng
黄色 HOÀNG SẮC きいろ Màu vàng
 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N2 – Bài 7_3

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 貝 BỐI かい 貝 BỐI かい Con sò 貝がら BỐI かいがら Vỏ sò […]

 • Bảo vệ: WebView

  Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

 • Kanji N1 – 34-39
 • Kanji N2 – Bài 4_3

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 浅 THIỂN  あさ・い 浅い THIỂN あさい Cạn 浅草 THIỂN TẢO あさくさ (Địa danh) 浅ましい […]