Kanji N3 – Bài 1_3

第1週 (3) – サイン

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa
1. PHI
非常 PHI THƯỜNG ひじょう khẩn cấp
非常に PHI THƯỜNG ひじょうに rất, đặc biệt…
非常口 PHI THƯỜNG KHẨU ひじょうぐち Lối thoát hiểm
2. THƯỜNG じょう
日常(の) NHẬT THƯỜNG にちじょう Thường ngày
正常(な) CHÍNH THƯỜNG せいじょう Bình thường, formal.
3. GIAI かい
 ~階 GIAI かい Tầng (mấy)
4. ĐOẠN だん
階段 GIAI ĐOẠN かいだん Cầu thang
5. TƯƠNG はこ
TƯƠNG はこ Hộp
ごみ箱 TƯƠNG ごみばこ Thùng rác
6. NGUY き/あぶない
危険 NGUY HIỂM きけん Nguy hiểm
危ない NGUY あぶない Nguy hiểm
7. HIỂM けん
危険 NGUY HIỂM きけん Nguy hiểm
8. XẢ すてる
捨てる XẢ すてる
 • Admin
  Article By :
  • Sở thích tiếng Nhật và IT. • Thích chơi cờ tướng và trà đá vỉa hè. • Rất mong làm quen với mọi người.

Random Posts

 • Kanji N3 – Bài 2_3

  Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.観 QUAN かん 観光 QUAN QUANG かんこう Tham quan 観客 QUAN KHÁCH かんきゃく […]

 • Ngữ pháp N2 – Bài 14
 • Kanji N3 – Bài 1_4

  第1週 (4) – 駅のホーム Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa 1.線  TUYẾN せん 線 TUYẾN せん tuyến ~番線 PHIÊN […]

 • Kanji N2 – Bài 5_5

  Từ Âm Hán Đọc Ý Nghĩa 賞 THƯỞNG しょう 賞 THƯỞNG しょう Giải thưởng 賞金 THƯỞNG KIM しょうきん Giải thưởng […]