Kanji N3 – Bài 1_3

第1週 (3) – サイン

Từ Âm Hán Cách Đọc Ý Nghĩa
1. PHI
非常 PHI THƯỜNG ひじょう khẩn cấp
非常に PHI THƯỜNG ひじょうに rất, đặc biệt…
非常口 PHI THƯỜNG KHẨU ひじょうぐち Lối thoát hiểm
2. THƯỜNG じょう
日常(の) NHẬT THƯỜNG にちじょう Thường ngày
正常(な) CHÍNH THƯỜNG せいじょう Bình thường, formal.
3. GIAI かい
 ~階 GIAI かい Tầng (mấy)
4. ĐOẠN だん
階段 GIAI ĐOẠN かいだん Cầu thang
5. TƯƠNG はこ
TƯƠNG はこ Hộp
ごみ箱 TƯƠNG ごみばこ Thùng rác
6. NGUY き/あぶない
危険 NGUY HIỂM きけん Nguy hiểm
危ない NGUY あぶない Nguy hiểm
7. HIỂM けん
危険 NGUY HIỂM きけん Nguy hiểm
8. XẢ すてる
捨てる XẢ すてる Vứt (rác, đồ không dùng nữa)
image

Tác giả: Admin

Số bài đã đăng: 433
Sở thích tiếng Nhật và IT
Trà đá vỉa hè.

Random Posts