N5-N1

Học tiếng nhật từ N5-N1

Bao gồm kiến thức 50 bài mina và giáo trình Try N3 N2 N1 cùng với phần từ vựng được trình bày rõ ràng có chữ hán và âm hán kèm theo giúp bạn học dễ nhớ nhất.