Thảo luận

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng trước đây

  Chào bạn @dung(Hoang Cong Dung) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • thank you very much!(@@)

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 1 tuần trước đây

  Chào bạn @tudtc235(Do Tu) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 1 tuần trước đây

  Chào bạn @thudac_10183(Bui Thu) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

  Chào bạn @hieuanh(Lee Bn) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

  Chào bạn @teanguyen(Nguyen Thanh Tra) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

  Chào bạn @ruoimatdo(NHUNG) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

  Chào bạn @duyquyet(Quyet Duy) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @thai(Nguyen Thai) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @tiendaudinh(Lê Tiến) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @quynhanhkt119(DUONG QUYNH ANH) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @nguyenvanhung(NGUYEN HUNG) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @duchoabkdn(Đức Hoà) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @hoanglong(HOANG LONG) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @lananguyen(Lana Nguyen) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @dang(MINH BAC) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Admin đã đăng cập nhật 3 tháng. 3 tuần trước đây

  Chào bạn @mrtu(TU NGUYEN) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • AdminHoang Trinh giờ là bạn với nhau 4 tháng. 1 tuần trước đây

 • bạn có thể đăng bài ở đây. nhưng nếu bài viết của bạn chưa có nội dung thì sẽ trở thành bài spam và sẽ bị xoá sau đó!!! cảm ởn bạn đã đăng bài.

 • Admin đã đăng cập nhật 4 tháng. 1 tuần trước đây

  Chào bạn @yummynamj( yuki tami) đã đến với Blog Vietnamjp.com! Bạn có thế cập nhật ảnh đại diện, kết bạn đăng bài và chia sẻ lên diễn đàn trong Blog một cách tự do! Chúc bạn học tập tốt thành công.

 • Nạp thêm nữa